Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Onze werkwijze

De werkwijze is in groep 1/2 natuurlijk heel anders dan in een groep 8. Toch zijn er veel dingen voor iedereen even belangrijk. Dit staat hieronder beschreven. De specifieke zaken per groep of bouw vindt u terug onder het tabblad groepen en in de schoolgids.

We creëren op de Sint-Maartenschool een veilige leersituatie waarbij kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling en het zelfstandig oplossen van problemen. Wij gaan hierbij uit van de principes van het adaptief onderwijs. Dit concept passen wij in binnen een duidelijke structuur van werkafspraken, instructie en werkverzorging. Wij vinden, dat een kind alleen goed kan presteren in een veilige en prettige omgeving.

Daarom wordt in alle groepen veel aandacht geschonken aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Dit bevorderen we onder andere door kinderen binnen verschillende activiteiten samen te laten spelen en werken. Tevens werken wij met de sociaal-emotionele methode Kanjertraining. Dit is een programma voor het aanleren en bespreekbaar maken van sociale vaardigheden en gewenste omgangsvormen. En met Taakspel, een methode die taakgericht werken aanleert.

Bij ons op school zeggen wij: “De leerkracht doet er toe!”. De juf of meester is een voorbeeld voor het gedrag en de taal die wij op school van elkaar willen zien en horen. We werken volgens het IGDI-model. Dit is een manier van instructie (uitleg) geven waarbij het doel centraal staat, de kinderen vooral aan het woord en aan het werk zijn en dit op een coöperatieve manier (met samenwerken). Vooral dit samenwerken vinden wij zeer belangrijk. Er is gebleken dat een kind vele malen meer leert door nieuwe dingen samen te bespreken en uit te leggen, dan wanneer iemand dit alleen maar aan hen verteld. Aan het einde van iedere les wordt met de kinderen besproken of het doel is bereikt. Op deze manier zijn kinderen zich meer bewust van wat ze leren en waarom en zullen ze zich meer betrokken voelen.

In groep 1/2 zorgen we voor een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten. Tijdens kringactiviteiten, speel/werklessen en bewegingsonderwijs wordt er bewust aan de doelen van de kinderen gewerkt. De leerkracht observeert en stimuleert daarbij.

Elke dag wordt er in groep 3 t/m 8 aandacht besteed aan lezen, rekenen, taal en spelling. Daarnaast oefenen we ook met begrijpend lezen, schrijven, verkeer en vanaf groep 6 met Engels. De zaakvakken worden behandeld in onze IPC lessen. Tijdens deze lessen werken we aan een thema, waarbinnen de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maatschappelijke verhoudingen, beeldende vorming en muziek een plekje krijgen. In elke klas ontstaat per thema een leerwand, waarop alles te zien is, wat de kinderen van het thema hebben geleerd. Er wordt gewerkt aan vakinhoudelijke doelen (kennis) en persoonlijke doelen ( zoals sociale vaardigheden, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en aanpassingsvermogen).

Daarnaast hebben alle kinderen twee keer in de week gym. Deze les wordt gegeven door een vakleerkracht. Ook wordt er wekelijks tijd besteed aan catechese, muziek, tekenen, knutselen en regelmatig aan toneel / drama.

De ICT is ook al jaren niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Elke groep heeft een digitaal schoolbord met bijpassende en zeer activerende software. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold en zien de meerwaarde in. In elke klas staan ook computers en in de centrale hal staan 12 computers, die door alle kinderen gebruikt kunnen worden, na overleg met de leerkracht. Ook hebben we een ICT-coördinator. Hij volgt alles wat met digitaal onderwijs te maken heeft en houdt het team hiervan op de hoogte. Op deze manier kunnen wij alle computers in de school inzetten voor beter, uitdagender onderwijs, dat aansluit bij de verschillende niveaus van onze kinderen.