Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wat gaan we leren in groep 8?

Hieronder staat globaal beschreven wat u kunt verwachten in groep 8. Elke week ontvangt u van ons een nieuwsflits, waarin de doelen en andere belangrijke zaken per week te vinden zijn.

Snappet:
We werken dit jaar het hele jaar met Snappet, dit is een tablet met daarop de stof die dit jaar behandelt gaat worden. De kinderen maken de verwerkingen van rekenen, taal, nieuwsbegrip en spelling meestal op de Snappet. Daarnaast kunnen zij er op oefenen met studievaardigheden, woordenschat en automatiseren en aan eigen persoonlijke doelen werken. Deze doelen kunt u ook thuis samen met uw kind bekijken, hiervoor gebruikt u het stappenplan aanmaken thuisaccount:
Ga naar: leerling.snappet.org Kies daar voor gebruikersnaam/wachtwoord aanvragen. Vul uw e-mailadres in (het emailadres dat ook bij ons op school bekend is). U krijgt daarna een bericht waarmee u zelf uw inloggegevens aan kunt maken.
Alle kinderen hebben een uitgebreid Snappet rapport ontvangen, waarop zij kunnen zien waarop nog extra geoefend kan worden.
De 10 inch Snappets hebben ook een toetsenbord, waardoor de kinderen gemakkelijk aan bijvoorbeeld werkstukken kunnen werken op de Snappet. Hiervoor hebben alle kinderen een school e-mail account gekregen, zodat zij in Office 365 op de Snappet kunnen werken met bv Word en Powerpoint, dit wordt in ‘the cloud’ opgeslagen.
De leerkracht kan op zijn/ haar computer alle vorderingen van de kinderen in 1 oogopslag zien en daar verwerking en instructie op aanpassen.
Elke les start met een uitleg, waarna zelfstandig opdracht 2 gemaakt wordt. Daaraan kan de leerkracht zien welke leerlingen nog extra uitleg nodig hebben over dit onderdeel. Deze kinderen worden uitgenodigd voor de verlengde instructie.
Kinderen die klaar zijn, werken eerst aan de + opdrachten die bij de les horen. Deze sluiten aan bij het niveau van het kind. Vervolgens werken ze aan de leerdoelen die zij nog kunnen verbeteren. Zodoende werkt elk kind na de reguliere les aan die onderdelen die voor hem of haar het meest nuttig zijn.
Uiteraard zorgen we voor voldoende afwisseling door gebruik van uitrekenschrift (verplicht!) en genoeg beweging tussen de lessendoor.

Rekenen:
We werken met de doelen van Snappet. Hierbij wordt elke dag aan één doel gewerkt. Na de coöperatieve startopdracht volgt een instructie, en begeleide inoefening, maakt het kind 20 opdrachten van de PLUS opdrachten. Deze passen zich aan aan het niveau van het kind. Wanneer met deze opdrachten de 3 sterren zijn behaald, is het doel behaald en werkt het kind aan andere doelen. De doelen volgen elkaar per les logisch op, zodoende is er een mooie opbouw van de lesstof. Uw kind werkt op de snappet, op eigen niveau aan de verwerkingen. Na de coöperatieve startopdracht volgt een instructie, waarna de kinderen op hun niveau aan het werk gaan. Omdat we goed kunnen monitoren welke doelen behaald zijn en de doelen elkaar opvolgen, werkt eigenlijk elke les als een kleine toets. Er zijn daarom geen aparte toetsen meer op het gebied van rekenen. De leerkracht kan op zijn/ haar computer alle vorderingen van de kinderen in 1 oogopslag zien en daar verwerking en instructie op aanpassen.

Taal:
Ook hierbij werken we aan de doelen van Snappet. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Dit laatste wordt ook voor een groot deel behandeld bij onze nieuwe spellingsmethode, vandaar dat dit onderdeel van de taallessen niet altijd wordt gedaan tijdens de taal les.
Elke week worden er 4 lessen gegeven. Die zijn verdeeld over de onderdelen: woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en grammatica en taalbegrip. Per week komen 3 van de 4 onderdelen aan bod.
In elke nieuwsflits vindt u de woordenschat woorden die in die week behandeld worden. Deze kunt u thuis ook met de kinderen doornemen.

Spelling:
We werken dit schooljaar volgens de methode van José van Straten. Als extra leidraad gebruiken we daarbij de methode Staal. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op het verwoorden van de regels. Kinderen moeten bij alle woorden die ze schrijven goed nadenken over wat ze schrijven, welke regels ze daarbij moeten toepassen en hoe ze het moeten controleren.
Tijdens elke les, wordt er een dictee gegeven, welke uitgebreid wordt nabesproken.
Als u graag met uw kind thuis wilt oefenen met spelling, vragen wij u om vooral de regels die wij toepassen te gebruiken. Wanneer het kind de regels en afspraken kent en toepast, kan het veel meer verschillende woorden schrijven dan alleen de woorden die in dat blok aan de orde komen. Het werkt bij deze methode niet om een rijtje woorden uit je hoofd te leren, het gaat juist om het toepassen van de regels.
Voor enkele woorden geldt uiteraard dat veel zien, horen en naschrijven de enige manier is om ze goed in je hoofd te krijgen.
We denken dat de kinderen die moeite hebben met spelling hier veel baat bij kunnen hebben. En voor de kinderen die al sterk in spelling zijn, kan het ook geen kwaad.

Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken, omdat het voor alle andere vakken belangrijk is (ook voor rekenen) We hebben het daarom twee keer per week op het rooster staan. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode verzorgt elke week lessen aan de hand van actualiteiten. In de lessen wordt elke week een andere strategie centraal gesteld, waardoor werken volgens deze strategieën er goed inslijt.
Belangrijk bij deze methode is dat kinderen attent zijn op de moeilijke woorden in de tekst. Ook gebruiken ze regelmatig hun markeerstift om onderdelen van de tekst aan te strepen.
De tweede les werken we afwisselend met het toetsboek van tekstverwerken, het CITO hulpboek of de tweede les van Nieuwsbegrip. Deze laatste les bevat andere tekstsoorten, zodat kinderen daarmee ook in aanraking komen.
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken, omdat het voor alle andere vakken belangrijk is (ook voor rekenen). We hebben het daarom twee keer per week op het rooster staan. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt vanuit teksten die met actuele onderwerpen te maken hebben. Met behulp van deze teksten worden de strategieën ingeoefend. In groep 8 gaan de kinderen verder met het ontwikkelen van hun vaardigheden in het begrijpend en studerend lezen. We werken daarbij met vaste strategieën : Voorspellen, vragen stellen, samenvatten, verbanden en verwijswoorden zoeken en het ophelderen van onduidelijkheden. Elke les wordt 1 strategie extra geoefend. We proberen deze strategieën ook zoveel mogelijk toe te passen tijdens andere lessen, zodat kinderen ontdekken dat begrijpend lezen overal bij nodig is.

Technisch lezen:
Elke dag wordt er gelezen, vaak gebeurt dit tijdens de inloop (waarin ook andere vakken soms afgemaakt of verbeterd worden) Daarnaast hebben we extra momenten op het rooster staan, waarop gericht wordt geoefend met vloeiend en vlot lezen. Door ook thuis te blijven (voor) lezen kunt u uw kind helpen om zijn niveau te verhogen of op peil te houden. Maakt u daarbij gebruik van veel verschillende soorten teksten, dan helpt het vaak ook bij het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat.
IPC:
Dit schooljaar gaan we verder met IPC, we behandelen dit jaar een aantal verplichte thema’s. het eerste thema is Nederland wordt Nederland. We houden u verder via de flits op de hoogte.
IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema’s zich op internationalisering. Voorbeelden van thema’s zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen.
Kinderen leren naar ons idee het best tijdens boeiende actieve lessen, waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.
Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Bij IPC wordt niet met behulp van een toets gekeken of de kinderen hun doelen behaald hebben. Tijdens de lessen worden deze doelen beoordeeld.
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Aardrijkskunde:
We werken gedurende dit jaar aan de topografie van de wereld. We hebben ervoor gekozen om de topografie buiten IPC om nog te behandelen, om zodoende de vaardigheid van het “leren leren” aan te leren.
In de groep werken de kinderen aan de opdrachten in het werkboek, waarmee ze zelfstandig of in kleine groepjes eerst de plaatsen op de juiste plek op de kaart zetten met behulp van de atlas. Wanneer ook de overige opdrachten gemaakt en besproken zijn, ontvangen de kinderen een leerblaadje , waarmee ze thuis kunnen leren. Dit blaadje ontvangt u ook bij de nieuwsflits als bijlage.
Het leren van topografie is in de groep besproken en geoefend.

Engels:
Ook dit jaar krijgen de kinderen weer Engels. Het doel op de basisschool is om jezelf verstaanbaar te maken en een en ander te begrijpen in een gesprekje. Er zullen ook woordjes geleerd worden natuurlijk.
Voor Engels en topografie ontvangt u regelmatig leerblaadjes voor de toets. Plant u met uw kind een aantal momenten waarop hij/ zij gaat leren, zodat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is, dit werkt vaak het best.
In principe sturen we de leerblaadjes mee met de nieuwsbrief. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan weet u dat er ook een papieren versie is mee gegeven. Deze papieren versie geven wij slechts 1 keer.
Mocht er een goede reden zijn waarom uw kind de toets niet heeft kunnen leren, horen wij dit graag voordat de toets uitgedeeld wordt. Lukt het leren vaak niet, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor tips en hulp.

Gym, muziek, drama, tekenen en creatief
Naast deze vakken wordt er 2 keer per week gegymd. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Inge Beers of onze combinatie- functionaris Joost Schutte.
Helpt u uw kind herinneren om de gymspullen mee te nemen?
Tijdens De IPC lessen komt beeldende vorming aan bod, daarnaast leren we liedjes aan, werken we met drama opdrachten en naast de gewone lessen zullen we regelmatig een creatief circuit organiseren dat groep overstijgend zal zijn.

Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk.
Dit jaar beginnen we met een spreekbeurtje over jezelf, daarna volgt een boekbespreking ( misschien gaat uw kind al op zoek naar een boek) en tenslotte nog een gewone spreekbeurt. Het doel van een spreekbeurt is vertellen voor de groep. Uw kind mag dus alleen steekwoorden op zijn of haar blaadje of power point hebben, anders wordt het een voorleesbeurt. Wij horen het graag als uw kind hierbij hulp nodig heeft.
Ook wordt er minstens 1 werkstuk gemaakt dit jaar.

Katechese
Tijdens de Katechese lessen werken we volgens de lessen ven Hemel en Aarde. Deze methode biedt verschillende werkvormen rond bijbel verhalen en godsdienstige thema’s
Hierbij werken we met werkbladen, met gedichten en liedjes. Tevens worden alle belangrijke Kerkelijke feesten uiteraard op school en in de klas gevierd.

Elke dag doen we een automatiseringsoefening op het gebied van spelling, rekenen ed.
Wij geven onze lessen volgens het IGDI-model (interactief, gedifferentieerde, directe instructie) Onderdeel hiervan is coöperatief leren. Kinderen leren immers veel van elkaar!

Verder hebben we dit jaar natuurlijk een aantal typische groep 8 zaken zoals: verwijzingsgesprekken (in nov. vooradvies (hoe staat het ervoor, wat wil je en wat moet er nog gebeuren)
Informatieavond VO, eind CITO, het schoolkamp en de eindmusical.