Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wat gaan we leren in groep 7?

 

Hieronder staat globaal beschreven wat u kunt verwachten in groep 7. Elke week ontvangt u van ons een nieuwsflits, waarin de doelen en andere belangrijke zaken per week te vinden zijn.

Snappet:
We werken dit jaar het hele jaar met Snappet, dit is een tablet met daarop de stof die dit jaar behandelt gaat worden. De kinderen maken de verwerkingen van rekenen, taal en nieuwsbegrip meestal op de Snappet. Daarnaast kunnen zij er op oefenen met studievaardigheden, woordenschat en automatiseren. Ook kunnen zij aan hun eigen persoonlijke doelen werken.
De 10 inch Snappets hebben ook een toetsenbord, waardoor de kinderen gemakkelijk aan bijvoorbeeld werkstukken kunnen werken op de Snappet. Hiervoor hebben alle kinderen een school e-mail account gekregen, zodat zij in Office 365 op de Snappet kunnen werken met bv Word en Powerpoint, dit wordt in ‘the cloud’ opgeslagen.
De leerkracht kan op zijn/ haar computer alle vorderingen van de kinderen in 1 oogopslag zien en daar verwerking en instructie op aanpassen.
Elke les start met een uitleg, waarna zelfstandig opdracht 2 gemaakt wordt. Daaraan kan de leerkracht zien welke leerlingen nog extra uitleg nodig hebben over dit onderdeel. Deze kinderen worden uitgenodigd voor de verlengde instructie.
Kinderen die klaar zijn, werken eerst aan de + opdrachten die bij de les horen. Deze sluiten aan bij het niveau van het kind. Vervolgens werken ze aan de leerdoelen die zij nog kunnen verbeteren. Zodoende werkt elk kind na de reguliere les aan die onderdelen die voor hem of haar het meest nuttig zijn.
Uiteraard zorgen we voor voldoende afwisseling door beweging en gebruik van uitrekenschrift ed.

Rekenen:
Per les werken we aan 1 doel. In opgave 1 wordt uitleg gegeven over dat doel. Opdracht 2 toont of de kinderen dit ook al zelfstandig kunnen. Wanneer dit niet lukt zal de leerkracht het kind uitnodigen voor de extra instructie.
Kinderen die klaar zijn, werken eerst aan de + opdrachten die bij de les horen. Deze sluiten aan bij het niveau van het kind. Vervolgens werken ze aan de leerdoelen die zij nog kunnen verbeteren. Zodoende werkt elk kind na de reguliere les aan die onderdelen die voor hem of haar het meest nuttig zijn.

Spelling:
We werken dit schooljaar volgens de methodiek van José Schraven. Als leidraad gebruiken we daarbij de methode Staal. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op het verwoorden en toepassen van de regels. De kinderen benoemen steeds de categorie en de regel die hierbij past. Tijdens elke les, wordt er een oefendictee gegeven, welke uitgebreid wordt nabesproken. Wekelijks komt er 1 nieuwe afspraak aan bod en worden alle andere afspraken herhaald.
Als u thuis extra wilt oefenen met spelling, is het belangrijk dat dit op dezelfde manier gebeurt. U kunt van de leerkracht een boekje krijgen waarin de categorieën en regels staan. Hierbij is het belangrijk dat u niet de alfabetnamen gebruikt, maar de letters uitspreekt als klank. Dus niet de /bee/ maar de /buh/ . Voor het leerproces en de resultaten is het van belang om dit op deze manier te doen.

Taal:
Elke week worden er 4 lessen gegeven. Die zijn verdeeld over de onderdelen: woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en grammatica en taalbegrip. Per week komen 3 van de 4 onderdelen aan bod.
In elke nieuwsflits vindt u de woordenschat woorden die in die week behandeld worden. Deze kunt u thuis ook met de kinderen doornemen.

Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken, omdat het voor alle andere vakken belangrijk is (ook voor rekenen) We hebben het daarom twee keer per week op het rooster staan. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode verzorgt elke week lessen aan de hand van actualiteiten. In de lessen wordt elke week een andere strategie centraal gesteld, waardoor werken volgens deze strategieën er goed inslijt.
Belangrijk bij deze methode is dat kinderen alert zijn op de moeilijke woorden in de tekst. Ook gebruiken ze regelmatig hun markeerstift om onderdelen van de tekst aan te strepen.
De tweede les werken we afwisselend met het toetsboek van tekstverwerken, het CITO hulpboek of de tweede les van Nieuwsbegrip. Deze laatste les bevat andere tekstsoorten, zodat kinderen daarmee ook in aanraking komen.

Technisch lezen:
Elke dag wordt er gelezen. Daarnaast hebben we 2 lessen Estafette, waar gericht wordt geoefend met vloeiend en vlot lezen. Tijdens deze lessen werken we aan het doel van die les door zo veel mogelijk hardop te lezen. Dit gebeurt zowel in tweetallen als klassikaal. Op andere momenten in de week werken de kinderen met vloeiend en vlot klappers of race lezen, waarin techniek en tempo geoefend worden.
Door ook thuis te blijven (voor) lezen kunt u uw kind helpen om zijn niveau te verhogen of op peil te houden. Maakt u daarbij gebruik van veel verschillende soorten teksten, dan helpt het vaak ook bij het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat.

Verkeer:
Dit jaar doen de kinderen verkeersexamen. In de lessen besteden we natuurlijk veel aandacht aan de verkeersregels en borden, maar kinderen leren het meest van veel zelf fietsen. We hopen dat u uw kind veel gelegenheid geeft om dit in de praktijk te oefenen. In de klas wordt een schriftelijk examen afgelegd, waarna op een later tijdstip in de praktijk wordt getoetst of uw kind de vaardigheden die hij of zij nodig heeft om veilig deel te nemen aan het verkeer ook beheerst. De route krijgt u mee naar huis en kan van tevoren een (aantal) keer doorgenomen worden, zodat uw kind niet zenuwachtig hoeft te zijn dat hij de route niet kent. Voor de controleposten tijdens dit praktijkexamen rekenen wij op uw hulp als ouders.

Aardrijkskunde:
We werken gedurende dit jaar aan de topografie van Europa. We hebben ervoor gekozen om de topografie buiten IPC om nog te behandelen, om zodoende de vaardigheid van het “leren leren” aan te leren.
In de groep werken de kinderen aan de opdrachten in het werkboek, waarmee ze zelfstandig of in kleine groepjes eerst de plaatsen op de juiste plek op de kaart zetten met behulp van de atlas. Wanneer ook de overige opdrachten gemaakt en besproken zijn, ontvangen de kinderen een leerblaadje , waarmee ze thuis kunnen leren. Het leren van topografie is in de groep besproken en geoefend.

Engels:
Het doel op de basisschool is om jezelf verstaanbaar te maken en een en ander te begrijpen in een gesprekje. Er zullen ook woordjes geleerd worden natuurlijk.

Voor Engels en topografie ontvangt u regelmatig leerblaadjes voor de toets. Plant u met uw kind een aantal momenten waarop hij/ zij gaat leren, zodat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is, dit werkt vaak het best.
Mocht er een goede reden zijn waarom uw kind de toets niet heeft kunnen leren, horen wij dit graag voordat de toets uitgedeeld wordt. Lukt het leren vaak niet, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor tips en hulp.

IPC:
IPC houdt in, dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s.  De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema’s zich op internationalisering en is er aandacht voor mens en maatschappij.
Kinderen leren naar ons idee het best tijdens boeiende, activerende lessen, waarin effectief leren centraal staat.
Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk zichtbaar in de klas gehangen, waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden én inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Bij IPC wordt niet met behulp van een toets gekeken of de kinderen hun doelen behaald hebben. Tijdens de lessen worden deze doelen beoordeeld.

Gym, muziek, drama, tekenen en creatief
Naast deze vakken wordt er 2 keer per week gegymd. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Inge Beers of onze combinatie- functionaris Joost Schutte.
Helpt u uw kind herinneren om de gymspullen mee te nemen?
Tijdens De IPC lessen komt beeldende vorming aan bod, daarnaast leren we liedjes aan, werken we met drama opdrachten en naast de gewone lessen zullen we regelmatig een creatief circuit organiseren dat groep overstijgend zal zijn.

Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk.
Dit jaar houden alle kinderen een spreekbeurt en promoten ze een boek.
Het doel van een spreekbeurt is vertellen voor de groep. Uw kind mag dus alleen steekwoorden op zijn of haar blaadje of powerpoint hebben, anders wordt het een voorleesbeurt. Wij horen het graag als uw kind hierbij hulp nodig heeft.
Ook wordt er minstens 1 werkstuk gemaakt dit jaar.

Catechese
Tijdens de catechese lessen werken we volgens de lessen ven Hemel en Aarde. Deze methode biedt verschillende werkvormen rond bijbel verhalen en godsdienstige thema’s
Hierbij werken we met werkbladen, met gedichten en liedjes. Tevens worden alle belangrijke Kerkelijke feesten uiteraard op school en in de klas gevierd.

Kanjertraining:
Minstens 1 keer per week hebben we een les van Kanjertraining. Daarin krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Ze krijgen handvatten om dit gedrag zo te veranderen, dat hun gedrag voor iedereen prettig is (voor zichzelf én de omgeving). Wanneer een kind zich zo gedraagt, gedraagt het zich als iemand met de ‘witte pet’. Wanneer je te angstig doet, heb je de gele pet op, vervelend grappig is de rode pet en de baas spelen is de zwarte pet. Er worden regelmatig situaties uitgebeeld met behulp van de petten. Zo zien de kinderen wat ieders rol is in het toneelstukje.
Wanneer er in de klas situaties voordoen waarin de kinderen niet ” de witte pet ophebben”. Wordt dit uiteraard ook besproken aan de hand van de Kanjerposters ed.