Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wat gaan we leren in groep 6?

Hieronder staat globaal beschreven wat u kunt verwachten in groep 6. Elke week ontvangt u van ons een nieuwsflits, waarin de doelen en andere belangrijke zaken per week te vinden zijn.

Snappet:
We werken dit jaar het hele jaar met Snappet, dit is een tablet met daarop de stof die dit jaar behandelt gaat worden. De kinderen maken de verwerkingen van rekenen, taal, nieuwsbegrip en spelling meestal op de Snappet. Daarnaast kunnen zij er op oefenen met studievaardigheden, woordenschat en automatiseren. En kunnen zij aan hun eigen persoonlijke doelen werken. Deze doelen kunt u ook thuis samen met uw kind bekijken, hiervoor gebruikt u het stappenplan aanmaken thuisaccount:
Ga naar: leerling.snappet.org
Kies daar voor gebruikersnaam/wachtwoord aanvragen.
Vul uw e-mailadres in (het e-mailadres dat bij ons op school bekend is).
U krijgt een bericht waarmee u zelf uw inloggegevens aan kunt maken.

De Snappets hebben ook een toetsenbord, waardoor de kinderen gemakkelijk aan bijvoorbeeld werkstukken kunnen werken op de Snappet. Hiervoor hebben alle kinderen een school e-mail account gekregen, zodat zij in Office 365 op de Snappet kunnen werken met bv Word en Powerpoint, dit wordt in ‘the cloud’ opgeslagen.
De leerkracht kan op zijn/ haar computer alle vorderingen van de kinderen in 1 oogopslag zien en daar verwerking en instructie op aanpassen.
Uiteraard zorgen we voor voldoende afwisseling door beweging en gebruik van uitrekenschrift ed.

Rekenen:
We werken met de doelen van Snappet. Hierbij wordt elke dag aan één doel gewerkt. Na de coöperatieve startopdracht volgt een instructie, en begeleide inoefening, maakt het kind 20 opdrachten van de PLUS opdrachten. Deze passen zich aan aan het niveau van het kind. Wanneer met deze opdrachten de 3 sterren zijn behaald, is het doel behaald en werkt het kind aan andere doelen. De doelen volgen elkaar per les logisch op, zodoende is er een mooie opbouw van de lesstof. Uw kind werkt op de snappet, op eigen niveau aan de verwerkingen.
Per week hebben we 1 of 2 dagen waarop geen nieuwe stof wordt aangeboden. Tijdens deze dagen kunnen de kinderen zorgen dat hun doelen van die week behaald zijn en is er tijd voor extra instructie, waar dat nodig is.
Omdat we goed kunnen monitoren welke doelen behaald zijn en de doelen elkaar opvolgen, werkt eigenlijk elke les als een kleine toets. Er zijn daarom geen aparte toetsen meer op het gebied van rekenen. Bij het rapport krijgt u een uitdraai van de resultatengrafiek van Snappet ( welke u tussendoor ook altijd thuis kunt bekijken door in te loggen op het Snappet account van uw kind)

Taal:
Ook hierbij werken we aan de doelen van Snappet. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Dit laatste wordt ook voor een groot deel behandeld bij onze nieuwe spellingsmethode, vandaar dat dit onderdeel van de taallessen niet altijd wordt gedaan tijdens de taal les.
Elke week worden er 4 lessen gegeven. Die zijn verdeeld over de onderdelen: woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en grammatica en taalbegrip. Per week komen 3 van de 4 onderdelen aan bod.
In elke nieuwsflits vindt u de woordenschat woorden die in die week behandeld worden. Deze kunt u thuis ook met de kinderen doornemen, wanneer uw kind moeite heeft met woordenschat. Een nieuw woord aanleren kost minstens 7 keer aanbieden, uw kunt hierbij dus uw kind helpen.

Spelling:
We werken dit schooljaar volgens de methodiek van José Schraven. Als leidraad gebruiken we daarbij de methode Staal. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op het verwoorden en toepassen van de regels. De kinderen benoemen steeds de categorie en de regel die hierbij past.
Tijdens elke les, wordt er een oefendictee gegeven, welke uitgebreid wordt nabesproken.
Wekelijks komt er 1 nieuwe afspraak aan bod en worden alle andere afspraken herhaald.

Als u thuis extra wilt oefenen met spelling, is het belangrijk dat dit op dezelfde manier gebeurt. U kunt van de leerkracht een boekje krijgen waarin de categorieën en regels staan. Hierbij is het belangrijk dat u niet de alfabetnamen gebruikt, maar de letters uitspreekt als klank. Dus spreek de letter : B niet uit als /bee/ maar als /buh/ . Voor het leerproces en de resultaten is het van belang om dit op deze manier te doen.

Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken, omdat het voor alle andere vakken belangrijk is (ook voor rekenen) We hebben het daarom twee keer per week op het rooster staan. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode verzorgt elke week lessen aan de hand van actualiteiten. In de lessen wordt elke week een andere strategie centraal gesteld, waardoor werken volgens deze strategieën er goed inslijt.
We werken met vaste strategieën : Voorspellen, vragen stellen, samenvatten, verbanden en verwijswoorden zoeken en het ophelderen van onduidelijkheden. Elke les wordt 1 strategie extra geoefend. We proberen deze strategieën ook zoveel mogelijk toe te passen tijdens andere lessen, zodat kinderen ontdekken dat begrijpend lezen overal bij nodig is.
Belangrijk bij deze methode is dat kinderen allert zijn op de moeilijke woorden in de tekst. Ook gebruiken ze regelmatig hun markeerstift , om onderdelen van de tekst aan te strepen.
De tweede les werken we afwisselend met het toetsboek van tekstverwerken, het CITO hulpboek of de tweede les van Nieuwsbegrip. Deze laatste les bevat andere tekstsoorten, zodat kinderen daarmee ook in aanraking komen.
Tijdens de lessen wordt er veel in tweetallen gewerkt, omdat uitleg geven bij jouw mening (waarom is dat volgens jou het beste antwoord) bijdraagt aan goed tekstbegrip.

Technisch lezen:
Elke dag wordt er gelezen, vaak gebeurt dit tijdens de inloop (waarin ook andere vakken soms afgemaakt of verbeterd worden) Daarnaast hebben we extra momenten op het rooster staan, waarop gericht wordt geoefend met vloeiend en vlot lezen. Door ook thuis te blijven (voor) lezen kunt u uw kind helpen om zijn niveau te verhogen of op peil te houden. Maakt u daarbij gebruik van veel verschillende soorten teksten, dan helpt het vaak ook bij het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat.

IPC:
IPC houdt in, dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema’s zich op internationalisering en is er aandacht voor mens en maatschappij.
Kinderen leren naar ons idee het best tijdens boeiende, activerende lessen, waarin effectief leren centraal staat.
Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk zichtbaar in de klas gehangen, waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden én inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Bij IPC wordt niet met behulp van een toets gekeken of de kinderen hun doelen behaald hebben. Tijdens de lessen worden deze doelen beoordeeld.
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.
Dit schooljaar gaan we verder met IPC, we behandelen dit jaar de thema’s:
• Uitvindingen en machines
• Chocolade
• De actieve planeet
• Luchthavens
Mocht u bij één van deze thema’s goede ideeën hebben, zijn deze altijd welkom. U kunt ook altijd even een kijkje komen nemen naar onze leerwand in de klas, waar alles wat we geleerd hebben van het project waar we mee bezig zijn, zichtbaar is gemaakt.

Verkeer:
Elke week worden tijdens de lessen de verkeersregels besproken. We streven ernaar ook regelmatig met de kinderen naar buiten te gaan, om op die manier in de echte situatie te kunnen oefenen.
Uiteraard leren de kinderen het meest over verkeer wanneer zij hier gewoon aan deelnemen. U kunt hen hierbij helpen, door wanneer u met uw kind ergens fietst ook af en toe extra aandacht te besteden aan de borden en regels die op een bepaalde plek gelden.

Aardrijkskunde:
We werken gedurende dit jaar aan de topografie van Nederland. We hebben ervoor gekozen om de topografie buiten IPC om nog te behandelen, om zodoende de vaardigheid van het “leren leren” aan te leren.
In de groep werken de kinderen aan de opdrachten in het werkboek, waarmee ze zelfstandig of in kleine groepjes eerst de plaatsen op de juiste plek op de kaart zetten met behulp van de atlas. Wanneer ook de overige opdrachten gemaakt en besproken zijn, ontvangen de kinderen een leerblaadje , waarmee ze thuis kunnen leren. Dit blaadje ontvangt u ook bij de nieuwsflits als bijlage.
Het leren van topografie is in de groep besproken en geoefend.

Engels:
Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst Engels. Het doel op de basisschool is om jezelf verstaanbaar te maken en een en ander te begrijpen in een gesprekje. Er zullen ook woordjes geleerd worden natuurlijk.

Voor Engels en topografie ontvangt u regelmatig leerblaadjes voor de toets. Plant u met uw kind een aantal momenten waarop hij/ zij gaat leren, zodat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is, dit werkt vaak het best.
In principe sturen we de leerblaadjes mee met de nieuwsbrief. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan weet u dat er ook een papieren versie is mee gegeven. Deze papieren versie geven wij slechts 1 keer.
Mocht er een goede reden zijn waarom uw kind de toets niet heeft kunnen leren, horen wij dit graag voordat de toets uitgedeeld wordt. Lukt het leren vaak niet, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor tips en hulp.

Gym
Er wordt 2 keer per week gegymd. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Inge Beers of onze combinatie- functionaris Joost Schutte.
Wilt u zorgen voor goed passende gymkleding ( broekje en shirtje/hemdje of een gympakje) en (stevige)gymschoenen?
Het is fijn wanneer sierraden af zijn op de dag dat er gegymd wordt. Zo kunnen ze op school niet kwijt raken. Tijdens de gymles mogen er geen sieraden gedragen worden. Oorbellen die niet uit kunnen, moeten afgeplakt worden.
Is uw kind geblesseerd? Geef het dan even en briefje mee, zonder dit briefje laten wij de kinderen gewoon voor zover het lukt meedoen.
In verband met de kleine ruimte waarin wordt omgekleed, is alleen het gebruik van een deodorant roller toegestaan. Uiteraard draagt uw kind na de gymles een schoon shirt.

Muziek, drama, tekenen en creatief
We hebben elke week een les tekenen of creatief. Tijdens De IPC lessen komt ook beeldende vorming aan bod, daarnaast leren we liedjes aan, leren we verschillende kanten en onderdelen van het maken van en luisteren naar muziek , werken we met drama opdrachten en naast de gewone lessen zullen we regelmatig een creatief circuit organiseren dat groep overstijgend zal zijn.

Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk.
Dit jaar beginnen we met een spreekbeurtje over jezelf, daarna volgt een boekbespreking ( misschien gaat uw kind al op zoek naar een boek) en tenslotte nog een gewone spreekbeurt. Het doel van een spreekbeurt is vertellen voor de groep. Uw kind mag dus alleen steekwoorden op zijn of haar blaadje of power point hebben, anders wordt het een voorleesbeurt. Wij horen het graag als uw kind hierbij hulp nodig heeft.
Ook wordt er minstens 1 werkstuk gemaakt dit jaar.

Catechese
Tijdens de catechese lessen werken we volgens de lessen ven Hemel en Aarde. Deze methode biedt verschillende werkvormen rond bijbel verhalen en godsdienstige thema’s.
Hierbij werken we met werkbladen, met gedichten en liedjes. Tevens worden alle belangrijke Kerkelijke feesten uiteraard op school en in de klas gevierd.

Kanjertraining:
Minstens 1 keer per week hebben we een les van Kanjertraining. Daarin krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Ze krijgen handvatten om dit gedrag zo te veranderen, dat hun gedrag voor iedereen prettig is. ( voor zichzelf én de omgeving) Wanneer een kind zich zo gedraagt , gedraagt het zich als iemand met de ‘witte pet’. Wanneer je te angstig doet, heb je de gele pet op, vervelend grappig is de rode pet en de baas spelen is de zwarte pet. Er worden regelmatig situaties uitgebeeld met behulp van de petten. Zo zien de kinderen wat ieders rol is in het toneelstukje.
Wanneer er in de klas situaties voordoen waarin de kinderen niet ” de witte pet ophebben”. Wordt dit uiteraard ook besproken aan de hand van de Kanjerposters ed.

Pen gebruik:
In groep 4 ontvangen de kinderen van school allemaal een vulpen. We merken dat in de loop der tijd steeds meer kinderen geen goed werkende vulpen hebben. Zij kiezen er dan vaak voor om met balpen te gaan schrijven, wat minder goed is voor de ontwikkeling van de schrijfmotoriek. Voor het komende schooljaar willen wij dus een aantal afspraken herhalen:
• Elk kind schrijft met een vulpen. Wanneer deze kapot is gegaan, kunt u zelf een nieuwe aanschaffen of deze bij school voor €3,- kopen. Een stabilo pen is ook prima, hiervoor leveren we als school echter geen vullingen.
• Elk kind heeft 1 etui op school, die in het kastje past. De vulling van de etui wordt in principe door school verzorgd ((kleur)potloden, gum, eerste vulpen).

Ticken:
In groep 6 bieden we als school een typecursus aan voor de leerlingen. Elke week werken de kinderen op school aan hun online typecursus. Voor het goed leren typen is herhaling heel belangrijk. We verwachten dat alle kinderen dan ook minstens 2 keer per week een kwartier thuis oefenen. Zodoende kunnen de kinderen in de eerste helft van het schooljaar op school hun examen doen en hun diploma behalen. Uw mailadres is gekoppeld aan het account van de leerling, zodoende kunt u de vorderingen goed volgen.

Elke dag doen we een automatiseringsoefening op het gebied van spelling, rekenen ed.
Wij geven onze lessen volgens het IGDI-model (interactief, gedifferentieerde, directe instructie) Onderdeel hiervan is coöperatief leren. Kinderen leren immers veel van elkaar!