Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wat gaan we leren in groep 5?

Hieronder staat globaal beschreven wat u kunt verwachten in groep 5. Elke week ontvangt u van ons een nieuwsflits, waarin de doelen en andere belangrijke zaken per week te vinden zijn.

Rekenen:
We werken met de methode wereld in getallen versie 4. Naast instructielessen werken de kinderen ook aan een weektaak, waarin het eerder geleerde wordt bijgehouden. Wanneer een kind moeite heeft met bepaalde onderdelen, kan gewerkt worden in het bijwerkboek. Voor extra uitdaging is er een pluswerkboek. Het beheersen van de tafels is erg belangrijk, aan het einde van groep 5 moeten de kinderen al deelsommen maken met rest.
Het is fijn als u ook thuis de tafelsommen oefent.
Taal:
We werken met de vernieuwde versie van taal in beeld. In deze methode komen de volgende 4 onderdelen steeds terug: woordenschat, spreken/luisteren, teksten schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Taalbeschouwing is voor de meeste kinderen het lastigste onderdeel. Hierin komt het woordbenoemen terug (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voegwoord enz.) en zinsontleding.
(persoonsvorm, onderwerp) . Er zijn in totaal 8 blokken, ieder blok wordt afgesloten met een toets.
Spelling:
We werken dit schooljaar volgens de methodiek van José Schraven. Als leidraad gebruiken we daarbij de methode Staal. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op het verwoorden en toepassen van de regels. De kinderen benoemen steeds de categorie en de regel die hierbij past.
Tijdens elke les, wordt er een oefendictee gegeven, welke uitgebreid wordt nabesproken.
Wekelijks komt er 1 nieuwe afspraak aan bod.
De methode heeft 8 blokken, ieder blok wordt afgesloten met een toets.

Als u thuis extra wilt oefenen met spelling, is het belangrijk dat dit op dezelfde manier gebeurt. U kunt van de leerkracht een boekje krijgen waarin de categorieën en regels staan. Hierbij is het belangrijk dat u niet de alfabetnamen gebruikt, maar de letters uitspreekt als klank. Dus niet de /bee/ maar de /buh/ . Voor het leerproces en de resultaten is het van belang om dit op deze manier te doen. Ook het woordbenoemen komt in de spellinglessen aan bod.

Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken, omdat het voor alle andere vakken belangrijk is . We werken met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode verzorgt elke week lessen aan de hand van de actualiteit. In de lessen wordt elke week een andere strategie centraal gesteld, welke steeds weer terugkomen: voorspellen, samenvatten, vragen stellen en verwijswoorden.
Belangrijk bij deze methode is dat kinderen attent zijn op de moeilijke woorden in de tekst. Ook gebruiken ze regelmatig hun markeerstift om onderdelen van de tekst aan te strepen.
Ook in andere teksten worden de strategieën regelmatig geoefend.

Technisch lezen:
Elke dag wordt er gelezen, vaak gebeurt dit tijdens de inloop (waarin ook andere vakken soms afgemaakt of verbeterd worden) Daarnaast hebben we dagelijks technisch lezen op het rooster staan. We leren iedere week een nieuw leesprobleem, daarnaast worden de andere categorieën herhaald. We lezen zo veel mogelijk hardop. Dit gebeurt zowel in tweetallen als klassikaal. De categorieën zijn hetzelfde als bij spelling. De kinderen lezen altijd eerst de categorieën, daarna worden ze bij spelling geschreven .
Regelmatig komt ook het zogenaamde racelezen aan bod. We oefenen dan een blad met woorden de hele week, zodat het tempo steeds versneld kan worden.

Door ook thuis te blijven (voor) lezen kunt u uw kind helpen om zijn niveau te verhogen of op peil te houden. Maakt u daarbij gebruik van veel verschillende soorten teksten, dan helpt het vaak ook bij het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat.

Verkeer:
Elke week worden tijdens de lessen de verkeersregels besproken. We streven ernaar ook regelmatig met de kinderen naar buiten te gaan, om op die manier in de echte situatie te kunnen oefenen.

Aardrijkskunde:
We werken gedurende dit jaar aan de topografie van Nederland. We hebben ervoor gekozen om de topografie buiten IPC om nog te behandelen, om zodoende de vaardigheid van het “leren leren” aan te leren.
In groep 5 beginnen we met het lezen van plattegronden, wat langzaam omvormt tot het kaartlezen. Aan het einde van het schooljaar worden de provincies van Nederland behandeld.

IPC:
IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming.
Daarnaast richten de thema’s zich op internationalisering. Voorbeelden van thema’s zijn uitvindingen en machines, de missie naar Mars, jong en oud en een dorp bouwen.
Kinderen leren naar ons idee het best tijdens boeiende actieve lessen, waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.
Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Bij IPC wordt niet met behulp van een toets gekeken of de kinderen hun doelen behaald hebben. Tijdens de lessen worden deze doelen beoordeeld.
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Gym, muziek, drama, tekenen en creatief
Naast deze vakken wordt er 2 keer per week gegymd. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Inge Beers of onze combinatie- functionaris Joost Schutte.
Helpt u uw kind herinneren om de gymspullen mee te nemen?
Tijdens De IPC lessen komt beeldende vorming aan bod, daarnaast leren we liedjes aan, werken we met drama opdrachten en naast de gewone lessen zullen we regelmatig een creatief circuit organiseren dat groep overstijgend zal zijn.

Spreekbeurt en boekbespreking
In groep 5 doen alle kinderen een boekbespreking. Hierbij vertellen ze waar het boek over gaat en lezen ze een stukje voor. Het doel is vertellen voor de groep. ( En natuurlijk ook het stimuleren van het lezen. ) De kinderen krijgen hiervoor een blad mee naar huis, waar de stappen op staan en ook de datum van hun boekbespreking.
Een spreekbeurt mag, maar is nog niet verplicht.

Catechese
Tijdens de catechese lessen werken we volgens de lessen ven Hemel en Aarde. Deze methode biedt verschillende werkvormen rond bijbel verhalen en godsdienstige thema’s
Hierbij werken we met werkbladen, met gedichten en liedjes. Tevens worden alle belangrijke Kerkelijke feesten uiteraard op school en in de klas gevierd.

Wij geven onze lessen volgens het IGDI-model (interactief, gedifferentieerde, directe instructie) Onderdeel hiervan is coöperatief leren. Kinderen leren immers veel van elkaar! Dit betekent dat de kinderen vaak in 2 tallen (stukjes van de) lessen doen.