Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wat gaan we leren in groep 3?

Lezen
In groep 3 wordt gestart met het leren lezen. Voor de kinderen een magisch proces met vele werkvormen en materialen om de eerste letters en woorden te leren. De leesmethode Lijn 3, in combinatie met de methodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’, zorgt voor een gedegen opbouw in dit proces.
We spreken de letters uit zoals ze klinken in een woord. Bijvoorbeeld: d=duh (en geen ‘dee’) of r = ‘rrrr’ (en niet ‘er’). Op deze manier kunnen we de letters aan elkaar plakken tijdens het lezen (rrr-i-kkk i.p.v. er-ie-kaa).
De eerst helft van het jaar is er veel aandacht voor begrijpend luisteren (de leerkracht leest voor en stelt vragen) en in de tweede helft van het jaar gaan we steeds meer over op begrijpend lezen (de kinderen lezen zelf een tekst en beantwoorden hier vragen over).
Het is nu belangrijk voor de kinderen om leeskilometers te maken en zo hun leesvaardigheid, bijna ongemerkt, te verbeteren. We zullen de kinderen daarom elk thema een blad met woordrijtjes mee naar huis geven. Het is fijn als u geregeld een momentje kunt vinden om samen met uw kind te lezen.
Belangrijk hierbij:
– Laat de kinderen niet spellen (r-aa-m) maar zingend lezen
(rrr-aaa-mmm) als vlot in enen nog niet lukt.
– Laat uw kind niet te lang worstelen met een woord maar zeg het (zingend) voor en laat het uw kind ook nogmaals lezen.
– U kunt gebruik maken van voor-koor-door. Eerst leest u een rij voor en uw kind wijst de woorden mee die u leest. Hierna lezen jullie het samen waarbij u het tempo aangeeft en als laatste leest uw kind zelf de rij voor.
– Maak er vooral een positief momentje van, lezen is leuk!

Spelling
We werken volgens de methodiek van José Schraven ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Als leidraad gebruiken we daarbij de methode Staal. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op het verwoorden en toepassen van de regels. De kinderen benoemen steeds de categorie en de regel die hierbij past.
Rekenen
Het rekenonderwijs start spelenderwijs in circuitvorm waarbij rekenspelletjes gecombineerd worden met ‘rekenspel’ in de hoeken. Na de herfstvakantie wordt gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen: hoeveelheden herkennen, de getallenlijn tot 100 verkennen en nog later de eerste erbij- en eraf sommen (of te wel plus- en minsommen). Ook is er aandacht voor meten, meetkunde en tijd.

Schrijven
De kinderen leren eerst de blokletters aan ter ondersteuning van het leesproces. Ook worden de cijfers direct aangeleerd. In die eerste maanden is er via schrijfdans en allerlei motoriekoefeningen veel aandacht voor de fijne motoriek. Vanaf februari wordt gestart met het leren schrijven van het verbonden schrift via de methode Pennenstreken.

Thematisch werken
In groep 3 is er ook nog veel ruimte voor betekenisvol spel waarbij rond een thema aan het lezen, rekenen, spellen en schrijven wordt gewerkt. Ook allerlei andere vakken zoals creatief, muziek, aardrijkskunde, natuurkunde en techniek worden in deze thema’s verwerkt. We combineren hierbij de manier van het thematisch werken van de kleuters en IPC (het thematisch werken van groep 4-8). Tijdens het thematisch werken, werken we ook aan de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden waarvan we verwachten dat de kinderen ze bij hun toekomst/toekomstige baan goed kunnen gebruiken.

Coöperatieve werkvormen en Bewegend leren
Tijdens het reken-, lees- en spellingsonderwijs wordt tevens veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen (=samenwerken) en bewegend leren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van jonge kinderen om te spelen en te bewegen. Dit doen we tijdens de lessen in de klas en in de middagen werken we (het liefst buiten) ook 15 minuten op deze manier aan het automatiseren van reken-, lees- en spellingsvaardigheden.

Gym
Er wordt twee keer per week gegymd. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Inge Beers of onze combinatie- functionaris Joost Schutte. Uw kind mag in sportkleding gymmen. Wilt u sieraden deze dag zoveel mogelijk thuis laten?

Catechese
Tijdens de catechese lessen werken we volgens de methode Hemel en Aarde. Deze methode biedt verschillende werkvormen rond bijbelverhalen en godsdienstige thema’s.
Hierbij werken we met werkbladen, met gedichten en liedjes. Tevens worden alle belangrijke Kerkelijke feesten uiteraard op school en in de klas gevierd.

Kanjertraining
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Elke week staat er een les centraal, daarnaast komen de kinderen elke dag tijdens het samenspel/de samenwerking in aanraking met aspecten van de kanjertraining. Centraal staat:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Taakspel
In groep 3 t/m 8 spelen we Taakspel bij ons op school. Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens een bepaalde les. De leerkracht bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden (b.v. Je bent stil met de uitleg. Je bent met je taak bezig.). Elk groepje krijgt een stapel met taakspelkaartjes. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Als een leerling een regel overtreedt, wordt er een kaartje van de stapel van de groep gehaald. Er wordt hier verder niets over gezegd (negeren negatief gedrag), wel worden er veel complimenten uitgedeeld aan groepjes en kinderen die het goed doen.
De groepjes die nog kaarten over hebben aan het einde van het spel, mogen een sticker plakken op de groepskaart. Na vier stickers volgt er een weekbeloning zoals 20 minuten extra buiten spelen, vrij spelen in de klas, extra lang voorlezen. Na vier weekbeloningen volgt een maandbeloning. Dit is een grotere beloning zoals speelgoed mee van thuis, rollen op het schoolplein (fietsen/skeeleren e.d.).